Các khóa học bộ môn Tin học 10

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của Tin học

Chương 2: Hệ điều hành

Ôn tập chương trình Tin học 10

Bổ sung các kiến thức về nội dung Hệ soạn thảo văn bản

Đây là khóa học nhằm trang bị một số kiến thức về mạng máy tính và internet trong chương trình Tin học lớp 10.