Các khóa học bộ môn Tin học 11

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

 

- Kiểm tra kết quả thu được của học sinh khi học xong chương IV,V

- Học sinh hiểu và viết được chương trỡnh giải một số bài toỏn đơn giản

- Hiểu về kiểu mảng và xâu, kiểu tệp trong ngôn ngữ pascal

- Vận dụng lí thuyết và thực hành để viết chương trỡnh giải bài toỏn cú sử dụng kiểu dữ liệu này