Các khóa học bộ môn Tin học 11

Các em học sinh làm đề kiểm tra học kì tại đây

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc