Các khóa học bộ môn Tin học 12

Chương 1: Khái niệm về hệ sơ sở dữ liệu

Chương 2: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương 4: Kiến trúc và Bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Đây là khóa học giúp học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức chương trình Tin học khối 12.