Các khóa học bộ môn Tin học 12

Đây là khóa học giúp học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức chương trình Tin học khối 12.

Chương 1: Khái niệm về hệ sơ sở dữ liệu

Chương 2: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ