Các khóa học bộ môn Giáo dục công dân 12

Mục tiêu: 

- Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản của PLVN về: Các quyền bình đẳng, tự do, dân chủ...:nêu và hiểu được các quyền bình đẳng, tự do, dân chủ

- Biết thực hiện các quyền bình đẳng, tự do, dân chủ; phân biệt được hành vi đúng, sai

- Tôn trọng các quyền các quyền bình đẳng, tự do, dân chủ; phê phán những hành vi vi phạm

các quyền bình đẳng, tự do, dân chủ