Không gian khóa học và BDTX dành cho giáo viên để nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.